Hưởng ứng cuộc thi “Dữ liệu với cuộc sống - Data for life”.

Ngày 07/11/2023 Sở Y tế Thanh Hóa đã ban hành Công văn số: 5102/SYT-VP về việc hưởng ứng cuộc thi “Dữ liệu với cuộc sống - Data for life”, kêu gọi đến toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi bằng cách tìm hiểu nội dung và tham gia bình chọn cho giải pháp dự thi tại địa chỉ: https://vnexpress.net/sohoa/data4life/bai-du-thi.

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h