THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2023

Ngày 02 tháng 03 năm 2023 Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương ban hành thông báo số 73/TB-TTYT về việc tuyển dụng viên chức Trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện.

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h