THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ PHỎNG VẤN ( VÒNG 2) KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ NĂM 2023

Ngày 18 tháng 4 năm 2023 Trung tâm Y tế huyện Quảng xương ban hành thông báo số 128/TB-HĐXT về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức Trạm Y tế năm 2023

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h