Quyết định về việc phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc Trung tâm y tế huyện Quảng Xương

Ngày 26 tháng 3 năm 2024 Sở Y tế Thanh Hóa ban hành quyết định số 263/QĐ-SYT về việc phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc Trung Tâm Y tế huyện Quảng xương.

Nội dung quyết định: 
0001.jpg0002.jpg
0003.jpg

0004.jpg0005.jpg0006.jpg0007.jpg0008.jpg0009.jpg0010.jpg

0011.jpg0012.jpg0013.jpg0014.jpg0015.jpg0016.jpg0017.jpg0018.jpg0019.jpg0020.jpg0021.jpg0022.jpg0023.jpg0024.jpg0025.jpg0026.jpg0027.jpg0028.jpg0029.jpg0030.jpg0031.jpg0032.jpg0033.jpg0034.jpg0035.jpg0036.jpg0037.jpg0038.jpg0039.jpg0040.jpg0041.jpg0042.jpg0043.jpg0044.jpg0045.jpg0045.jpg0047.jpg0048.jpg0049.jpg0050.jpg0051.jpg0052.jpg0053.jpg0054.jpg0055.jpg0056.jpg0056.jpg0057.jpg0058.jpg0059.jpg0060.jpg0061.jpg0062.jpg0063.jpg0064.jpg0065.jpg0066.jpg0067.jpg0068.jpg0069.jpg0070.jpg0071.jpg0072.jpg0073.jpg0074.jpg

0075.jpg0076.jpg0077.jpg0078.jpg0079.jpg0080.jpg0081.jpg0082.jpg0083.jpg0084.jpg0085.jpg0086.jpg0087.jpg0088.jpg0089.jpg0090.jpg0091.jpg0092.jpg0093.jpg0094.jpg0095.jpg0096.jpg0097.jpg0098.jpg0099.jpg0100.jpg0102.jpg0103.jpg0104.jpg0105.jpg0106.jpg0107.jpg0107.jpg0108.jpg0109.jpg0110.jpg

0111.jpg0112.jpg0113.jpg0114.jpg0115.jpg0116.jpg0117.jpg0118.jpg0119.jpg0120.jpg0121.jpg0122.jpg0123.jpg0124.jpg0125.jpg0126.jpg0127.jpg0128.jpg0129.jpg0130.jpg0131.jpg0132.jpg0133.jpg0134.jpg0135.jpg0136.jpg0137.jpg0138.jpg0139.jpg0140.jpg0141.jpg0142.jpg

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h