QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2023

Ngày 27 tháng 4 năm 2023 Trung tâm y tế huyện Quảng Xương ban hành quyết định số/ QĐ-TTYT vê việc cộng nhận kết quả xét tuyển viên chức Trạm y tế thuộc Trung tâm y tế huyện Quảng Xương năm 2023

QĐ 147-1.jpg 
QĐ 147-2.jpg
QĐ 147-3.jpg
QĐ 147-4.jpg

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h