QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030

Ngày 09 tháng 03 năm 2023 Bộ Y tế ban hành quyết định số 1300/QĐ-BYT bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030

QĐ bộ tiêu chí quốc gia y tế đên năm 2030_page-0001.jpgQĐ bộ tiêu chí quốc gia y tế đên năm 2030_page-0002.jpgQĐ bộ tiêu chí quốc gia y tế đên năm 2030_page-0003.jpgQĐ bộ tiêu chí quốc gia y tế đên năm 2030_page-0004.jpgQĐ bộ tiêu chí quốc gia y tế đên năm 2030_page-0005.jpgQĐ bộ tiêu chí quốc gia y tế đên năm 2030_page-0006.jpgQĐ bộ tiêu chí quốc gia y tế đên năm 2030_page-0007.jpgQĐ bộ tiêu chí quốc gia y tế đên năm 2030_page-0008.jpgQĐ bộ tiêu chí quốc gia y tế đên năm 2030_page-0009.jpgQĐ bộ tiêu chí quốc gia y tế đên năm 2030_page-0010.jpgQĐ bộ tiêu chí quốc gia y tế đên năm 2030_page-0011.jpgQĐ bộ tiêu chí quốc gia y tế đên năm 2030_page-0012.jpgQĐ bộ tiêu chí quốc gia y tế đên năm 2030_page-0013.jpgQĐ bộ tiêu chí quốc gia y tế đên năm 2030_page-0014.jpgQĐ bộ tiêu chí quốc gia y tế đên năm 2030_page-0015.jpgQĐ bộ tiêu chí quốc gia y tế đên năm 2030_page-0016.jpgQĐ bộ tiêu chí quốc gia y tế đên năm 2030_page-0017.jpgQĐ bộ tiêu chí quốc gia y tế đên năm 2030_page-0018.jpgQĐ bộ tiêu chí quốc gia y tế đên năm 2030_page-0019.jpgQĐ bộ tiêu chí quốc gia y tế đên năm 2030_page-0020.jpgQĐ bộ tiêu chí quốc gia y tế đên năm 2030_page-0021.jpgQĐ bộ tiêu chí quốc gia y tế đên năm 2030_page-0022.jpgQĐ bộ tiêu chí quốc gia y tế đên năm 2030_page-0023.jpg

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h