KẾ HOẠCH CỦA UBND TỈNH THANH HÓA VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 VÀ DỊCH BỆNH MÙA ĐÔNG XUÂN NĂM 2022

Ngày 07 tháng 1 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và dịch bệnh mùa Đông - Xuân năm 2022

 NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA KẾ HOẠCH:KH-pcd-covid-19-va-dich-benh-mua-dong-xuan-cua-ubnd-tinh.pdf

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h