KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2023

Ngày 20 tháng 03 năm 2023 Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương ban hành kế hoạch số 80/KH-UBND về việc chuyển đổi số trên địa bàn huyện Quảng Xương năm 2023.

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h