CÔNG VĂN VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ CÁC CẤP ĐỘ DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Ngày 11 tháng 11 năm 2021 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG đã có công văn số 3121/UBND-TTYT về việc hướng dẫn thực hiện đánh giá các cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn huyện theo Quyết định số 4399/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h