CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN, TUYÊN TRUYỀN CHUẨN THÔNG TIN THUÊ BAO, NGĂN CHẶN SIM RÁC, TIN NHẮN RÁC, CUỘC GỌI RÁC

Ngày 20 tháng 03 năm 2023 Sở Y tế Thanh Hóa ban hành công văn số 927/SYT-VP về việc hướng dẫn, tuyên truyền chuẩn hóa thông tin thuê bao, ngăn chặn SIM rác, tin nhắn rác, cuộc gọi rác.

0001.jpg
0002.jpg

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h