CÔNG VĂN CỦA SỞ Y TẾ THANH HÓA VỀ HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ TRUYỀN THÔNG PHÒNG, CHỐNG KHÁNG THUỐC NĂM 2022

Ngày 21 tháng 11 năm 2022 Sở Y tế Thanh Hóa ban hành công văn số 4693/ SYT-NVY về việc hưởng ứng tuần lễ truyền thông phòng, chống kháng thuốc năm 2022

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h