CÔNG VĂN VỀ VIỆC THÔNG BÁO THU HỒI VÀ KIỂM TRA GIÁM SÁT THUỐC VI PHẠM CHẤT LƯỢNG

Ngày 21 tháng 4 năm 2022 SỞ y tế Thanh Hóa ban hành công văn số 1588/SYT-QLD về việc thông báo về kiểm tra giám sát thuốc vi phạm chất lượng

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h