CÔNG VĂN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRUYỀN THÔNG VỀ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT BHYT VÀ KỶ NIỆM NGÀY BẢO HIỂM Y TẾ VIỆT NAM 01/07/2023

NGÀY 21 THÁNG 06 NĂM 2023 SỞ Y tế Thanh Hóa ban hành công văn số:2581/SYT-NVY về việc tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT và kỷ niệm Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/07/2023

 Ngay-BHYT-VN-2023-sau(21.06.2023_16h08p24)_signed_page-0001.jpgNgay-BHYT-VN-2023-sau(21.06.2023_16h08p24)_signed_page-0002.jpg

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h