CÔNG VĂN HỎA TỐC CỦA BỘ Y TẾ VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH NGHĨA CA BỆNH COVID-19 VÀ BIỆN PHÁP Y TẾ ĐỐI VỚI CA BỆNH COVID-19 VÀ NGƯỜI TIẾP XÚC GẦN

Ngày 15 tháng 4 năm 2022 Bộ Y tế ban hành công văn hỏa tốc về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh Covid-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh Covid-19 và người tiếp xúc gần.

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h