CÔNG VĂN CỦA SỞ Y TẾ THANH HÓA VỀ VIỆC CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI DIỄN BIẾN THIÊN TAI TRONG NHỮNG NGÀY TỚI

Ngày 26 tháng 11 năm 2022 Sở Y tế Thanh Hóa ban hành công văn về việc chủ động ứng phó với diễn biễn thiên tai trong những ngày tới.

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h