CÔNG VĂN CỦA BỘ Y TẾ VỀ VIỆC TẠM DỪNG ÁP DỤNG KHAI BÁO Y TẾ NỘI ĐỊA

Ngày 29 tháng 4 năm 2022 Bộ Y tế ban hành công văn số 2213/BYT-DP về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h