KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA ĐẶC BIỆT PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 DO CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ PHÁT ĐỘNG.

Ngày 20 tháng 8 năm 2021 Công đoàn Ngành Y tế đã ban hành Kế hoạch số: 109/KH-CĐYT Kế hoạch hoạt động thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Công nhân, viên chức, lao động Thanh Hóa đoàn kết, chung sức chiến thắng đại dịch COVID-19".

Các tin khác

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h