CÔNG VĂN CỦA SỞ Y TẾ THANH HÓA VỀ VIỆC TẠM DỪNG ÁP DỤNG KHAI BÁO Y TẾ NỘI ĐỊA ĐỐI VỚI DỊCH COVID-19

Ngày 06 tháng 5 năm 2022 Sở Y tế Thanh Hóa ban hành công văn số 1746/SYT-NVY về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa đối với dịch Covid-19.

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h