CÔNG ĐIỆN KHẨN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH, QUYẾT LIỆT PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ngày 27 tháng 8 năm 2021 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Công điện khẩn số: 25/CĐ-UBND Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, quyết liệt chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

  NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA CÔNG ĐIỆN:CÔNG ĐIỆN KHẨN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH, QUYẾT LIỆT PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.pdf
Các tin khác

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h